A.D

אבי דהן – בודק קרינה מוסמך

הנדסאי אלקטרוניקה ותקשורת, בודק מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה.

תקנון / תנאים והגבלות

1.         כללי 

א.       אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של A.D Radiation (להלן: “המשרד”)

ב.       כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המשרד.

ג.       חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

ד.       המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המשרד, כי למשרד שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המשרד ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המשרד, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

ה.       המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המשרד כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

1.2.1      סיכונים ואחריות 

א.       המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

ב.       המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

ג.       המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

ד.       המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is”) והמשרד אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.

ה.       המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

ו.        המשרד עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המשרד לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המשרד והן על ידי צדדים שלישיים.

ז.      המשרד לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

ח.      המשרד לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

ט.      המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

י.      אין לראות במידע המוצג יעוץ משפטי.

 אברהם דהן, הנדסאי אלקטרוניקה ותקשורת, בודק מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה.

מתמחה בבדיקות קרינה ומתן ייעוץ, באישור ופיקוח של המשרד להגנת הסביבה.

A.D safe radiation

דילוג לתוכן